Mahishasura Mardini Stotram Notation With Lyrics 100% Free

 || जय माता दी ||

 Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In Hindi, अयि गिरिनन्दिनि लिरिक्स का पूरा श्लोक सहित हिंदी नोटेशन हम यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए दे रहे है इस आशा के साथ कि यह Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In Hindi, अयि गिरिनन्दिनि लिरिक्स आपको बहुत पसंद आयेगा और आपको बजने और गाने में आसानी होगी |

 Mahishasura Mardini Stotram Lyrics | महिषासुर मर्दिनि स्तोत्र | अयि गिरिनन्दिनि लिरिक्स

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics, अयि गिरिनन्दिनि लिरिक्स

यहाँ महाकवि कालिदास द्वारा रचित महिषासुर मर्दिनि स्तोत्र ( Mahishasura Mardini Stotram Lyrics ) दिया गया है | –

अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते
गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते ।
भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||

सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते
त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते
दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||

अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते
शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमलय शृङ्गनिजालय मध्यगते ।
मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||

अयि शतखण्ड विखण्डितरुण्ड वितुण्डितशुण्द गजाधिपते
रिपुगजगण्ड विदारणचण्ड पराक्रमशुण्ड मृगाधिपते ।
निजभुजदण्ड निपातितखण्ड विपातितमुण्ड भटाधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics

अयि रणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धरनिर्जर शक्तिभृते
चतुरविचार धुरीणमहाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते ।
दुरितदुरीह दुराशयदुर्मति दानवदुत कृतान्तमते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||

अयि शरणागत वैरिवधुवर वीरवराभय दायकरे
त्रिभुवनमस्तक शूलविरोधि शिरोऽधिकृतामल शूलकरे ।
दुमिदुमितामर धुन्दुभिनादमहोमुखरीकृत दिङ्मकरे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||

अयि निजहुङ्कृति मात्रनिराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते
समरविशोषित शोणितबीज समुद्भवशोणित बीजलते ।
शिवशिवशुम्भ निशुम्भमहाहव तर्पितभूत पिशाचरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||

धनुरनुषङ्ग रणक्षणसङ्ग परिस्फुरदङ्ग नटत्कटके
कनकपिशङ्ग पृषत्कनिषङ्ग रसद्भटशृङ्ग हताबटुके ।
कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटद्बहुरङ्ग रटद्बटुके
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics, अयि गिरिनन्दिनि लिरिक्स

सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते
कृत कुकुथः कुकुथो गडदादिकताल कुतूहल गानरते ।
धुधुकुट धुक्कुट धिंधिमित ध्वनि धीर मृदंग निनादरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||

जय जय जप्य जयेजयशब्द परस्तुति तत्परविश्वनुते
झणझणझिञ्झिमि झिङ्कृत नूपुरशिञ्जितमोहित भूतपते ।
नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटितनाट्य सुगानरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||

अयि सुमनःसुमनःसुमनः सुमनःसुमनोहरकान्तियुते
श्रितरजनी रजनीरजनी रजनीरजनी करवक्त्रवृते ।
सुनयनविभ्रमर भ्रमरभ्रमर भ्रमरभ्रमराधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||

सहितमहाहव मल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते
विरचितवल्लिक पल्लिकमल्लिक झिल्लिकभिल्लिक वर्गवृते ।
शितकृतफुल्ल समुल्लसितारुण तल्लजपल्लव सल्ललिते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics, अयि गिरिनन्दिनि लिरिक्स

अविरलगण्ड गलन्मदमेदुर मत्तमतङ्ग जराजपते
त्रिभुवनभुषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते ।
अयि सुदतीजन लालसमानस मोहन मन्मथराजसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||

कमलदलामल कोमलकान्ति कलाकलितामल भाललते
सकलविलास कलानिलयक्रम केलिचलत्कल हंसकुले ।
अलिकुलसङ्कुल कुवलयमण्डल मौलिमिलद्बकुलालिकुले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||

करमुरलीरव वीजितकूजित लज्जितकोकिल मञ्जुमते
मिलितपुलिन्द मनोहरगुञ्जित रञ्जितशैल निकुञ्जगते ।
निजगणभूत महाशबरीगण सद्गुणसम्भृत केलितले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||

कटितटपीत दुकूलविचित्र मयुखतिरस्कृत चन्द्ररुचे
प्रणतसुरासुर मौलिमणिस्फुर दंशुलसन्नख चन्द्ररुचे
जितकनकाचल मौलिमदोर्जित निर्भरकुञ्जर कुम्भकुचे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||

विजितसहस्रकरैक सहस्रकरैक सहस्रकरैकनुते
कृतसुरतारक सङ्गरतारक सङ्गरतारक सूनुसुते ।
सुरथसमाधि समानसमाधि समाधिसमाधि सुजातरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||

पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे
अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् ।
तव पदमेव परम्पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||

कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्चति तेगुणरङ्गभुवम्
भजति स किं न शचीकुचकुम्भतटीपरिरम्भसुखानुभवम् ।
तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम्
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||

तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननु कूलयते
किमु पुरुहूतपुरीन्दु मुखी सुमुखीभिरसौ विमुखीक्रियते ।
मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||

अयि मयि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे
अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासिरते ।
यदुचितमत्र भवत्युररीकुरुतादुरुतापमपाकुरुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||

यहाँ विडियो देखें –

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics

Mahishasura Mardini Stotram Notation | महिषासुर मर्दिनि स्तोत्र सरगम नोट्स | अयि गिरिनन्दिनि सरगम नोट्स

इस महाकवि कालिदास द्वारा रचित महिषासुर मर्दिनि स्तोत्र ( Mahishasura Mardini Stotram Notation ) श्लोक में लगने वाले स्वर –  मदर सप्तक में केवल एक कोमल नि और मध्य में सा, रे शुद्ध और कोमल दोनों प्रयोग हुए हैं और शुद्ध म और प इतनें हि स्वर इस श्लोक में प्रयोग किये गए हैं |

इस Mahishasura Mardini Stotram Notation में कोमल स्वरों के लिए ; चिन्ह का प्रयोग किया गया है |

अयि गिरिनन्दिनि सरगम नोट्स

अयि गि रि न न्दि नी न न्दि ती मे दि नि, वि श्व वि नो दि नी न न्दि नु ते।
 सा  रे; सा सा रे; सा सा रे; सा सा रे; सा, सा रे;  सा सा रे; सा  नि; सा सा रे;
गि रि व र वि न्ध्य शि रो धि नि वा सि नी, वि ष्णु वि ला सि नी जि ष्णु नु ते।।
सा सा सा सा प प प म म म मरे; रे; रे;  सा नि; नि; सा सा सा रेरे; सा सा सा
भ ग व ति हे शिति क ण्ठ कु टु म्बि नी, भू रि कु टु म्बि नी भू त कृते।
सा  रे; सा सा रे; सा सा रे; सा सा रे; सा, सा रे;  सा सा रे; सा  नि; सा सा रे;
ज य ज य हे म हि षा सु र म र्दि नी, र म्य क प र्दि नी शै ल सु ते।।
सा सा सा सा प प प म म म मरे; रे; रे;  सा नि; नि; सा सा सा रेरे; सा सा सा

2. Mahishasura Mardini Stotram Notation

अ यि ज ग द म्ब क द म्ब व न प्रि य, वा सि नी वा सि नी वा स र ते।
सा  रे; सा सा रे; सा सा रे; सा सा रे; सा, सा रे;  सा सा रे; सा  नि; सा सा रे;
शि ख र शि रो म णी तुं ग हि मा ल य, श्रृं ग नि जा ल य म ध्य ग ते।।
सा सा सा सा प प प म म म मरे; रे; रे;  सा नि; नि; सा सा सा रेरे; सा सा सा
म धु म धु रे म धु रे म धु रे, म धु कै ट भ भं ज नि रा स र ते।
सा  रे; सा सा रे; सा सा रे; सा सा रे; सा, सा रे;  सा सा रे; सा  नि; सा सा रे;
ज य ज य हे म हि षा सु र म र्दि नी, र म्य क प र्दि नी शै ल सु ते।।
सा सा सा सा प प प म म म मरे; रे; रे;  सा नि; नि; सा सा सा रेरे; सा सा सा

3. Mahishasura Mardini Stotram Notation

सु र व र व र्षि णी दु र्ध र ध र्षि णी, दु र्मु ख म र्षि णी घो ष र ते।
सा  रे; सा सा रे; सा सा रे; सा सा रे; सा, सा रे;  सा सा रे; सा  नि; सा सा रे;
द नु ज न रो षि णी दु र्म द शो षि णी, भ व भ य मो चि नी सि न्धु सु ते।।
सा सा सा सा प प प म म म मरे; रे; रे;  सा नि; नि; सा सा सा रेरे; सा सा सा
त्रि भु व न पो षि णी शं क र तो षि णी, कि ल्वि षमो चि णी ह र्ष र ते।
सा  रे; सा सा रे; सा सा रे; सा सा रे; सा, सा रे;  सा सा रे; सा  नि; सा सा रे;
ज य ज य हे म हि षा सु र म र्दि नी, र म्य क प र्दि नी शै ल सु ते।।
सा सा सा सा प प प म म म मरे; रे; रे;  सा नि; नि; सा सा सा रेरे; सा सा सा

4. Mahishasura Mardini Stotram Notation

अ यि श त ख ण्ड वि ख ण्डि त रु ण्ड वि तु ण्डि त शु ण्ड ग जा धि प ते।
सा  रे; सा सा रे; सा सा रे; सा सा रे; सा, सा रे;  सा सा रे; सा  नि; सा सा रे;
रि पु ग ज ग ण्ड वि दा र ण च ण्ड प रा क्र म शु ण्ड मृ गा धि प ते ।।
सा सा सा सा प प प म म म मरे; रे; रे;  सा नि; नि; सा सा सा रेरे; सा सा सा
नि ज भु ज द ण्ड नि पा ति त ख ण्ड वि पा ति त मु ण्ड भ टा धि प ते
सा  रे; सा सा रे; सा सा रे; सा सा रे; सा, सा रे;  सा सा रे; सा  नि; सा सा रे;
ज य ज य हे म हि षा सु र म र्दि नी, र म्य क प र्दि नी शै ल सु ते।।
सा सा सा सा प प प म म म मरे; रे; रे;  सा नि; नि; सा सा सा रेरे; सा सा सा

5. Mahishasura Mardini Stotram Notation

अ यि सु म न: सु म न: सु म न: सु म न:, सुम नो र म का न्ति यु ते।
सा  रे; सा सा रे; सा सा रे; सा सा रे; सा,  सा रे;  सा सा रे; सा  नि; सा सा रे;
श्रु ति र ज नी र ज नी र ज नी, र ज नी र ज नी क र चा रु यु ते।।
सा सा सा सा प प प म म म मरे; रे; रे;  सा नि; नि; सा सा सा रेरे; सा सा सा
सु न य न वि भ्र म र भ्र म र भ्र म र, भ्र म रा धि प ते।
सा  रे; सा सा रे; सा सा रे; सा सा रे; सा, सा रे;  सा सा रे; सा  नि; सा सा रे;
ज य ज य हे म हि षा सु र म र्दि नी, र म्य क प र्दि नी शै ल सु ते।।
सा सा सा सा प प प म म म मरे; रे; रे;  सा नि; नि; सा सा सा रेरे; सा सा सा

6. Mahishasura Mardini Stotram Notation

सु र ल ल ना प्र ति थे वि त थे, वि त थे नि य मो त्त र नृ त्य र ते।
सा  रे; सा सा रे; सा सा रे; सा सा रे; सा, सा रे;  सा सा रे; सा  नि; सा सा रे;
धु धु कु ट धुं ग ड़ धुं ग ड़ दा य क, दा न कू तू ह ल गा न र ते।।
सा सा सा सा प प प म म म मरे; रे; रे;  सा नि; नि; सा सा सा रेरे; सा सा सा
धुं क ट धुं क ट धि द्धि मि ति ध्व नि, धी र मृ दं ग नि ना द र ते।
सा  रे; सा सा रे; सा सा रे; सा सा रे; सा, सा रे;  सा सा रे; सा  नि; सा सा रे;
ज य ज य हे म हि षा सु र म र्दि नी, र म्य क प र्दि नी शै लसु ते।।
सा सा सा सा प प प म म म मरे; रे; रे;  सा नि; नि; सा सा सा रेरे; सा सा सा

7. Mahishasura Mardini Stotram Notation

ज य ज य जा प्य ज ये ज यश ब्द प र स्तु ति त त्प र वि श्व नु ते।
सा  रे; सा सा रे; सा सा रे; सा सा रे; सा, सा रे;  सा सा रे; सा  नि; सा सा रे;
झि णि झि णि झि णि झि णि झिं कृ त नूपुर, झिं जिं त मो हि त भू त र ते।।
सा सा सा सा प प प म म म मरे; रे; रे; सा नि; नि; सा सा सा रेरे; सा सा सा
धु न टि त न टा र्द्ध न टी न ट ना य क, ना य क ना टि त नु पु रु ते।
सा  रे; सा सा रे; सा सा रे; सा सा रे; सा, सा रे;  सा सा रे; सा  नि; सा सा रे;
ज य ज य हे म हि षा सु र म र्दि नी, र म्य क प र्दि नी शै ल सु ते।।
सा सा सा सा प प प म म म मरे; रे; रे; सा नि; नि; सा सा सा रेरे; सा सा सा

8. Mahishasura Mardini Stotram Notation

म हि त म हा ह व म ल्लि म त ल्लि म, द ल्लि त व ल्ल ज भ ल्ल र ते।
सा  रे; सा सा रे; सा सा रे; सा सा रे; सा, सा रे;  सा सा रे; सा  नि; सा सा रे;
वि र चि त प ल्लि क पु ल्लि क म ल्लि क, झ ल्लि क म ल्लि क व र्ग यु ते।।
सा सा सा सा प प प म म म मरे; रे; रे;  सा नि; नि; सा सा सा रेरे; सा सा सा
कृ त कृ त कु ल्ल स मु ल्ल स ता रण, त ल्लि ज व ल्ल ज सा ल ल ते।
सा  रे; सा सा रे; सा सा रे; सा सा रे; सा, सा रे;  सा सा रे; सा  नि; सा सा रे;
ज य ज य हे म हि षा सु र म र्दि नी, र म्य क प र्दि नी शै ल सु ते।।
सा सा सा सा प प प म म म मरे; रे; रे;  सा नि; नि; सा सा सा रेरे; सा सा सा

9. Mahishasura Mardini Stotram Notation

या मा ता म धु कै ट भ प्र म थि नी या म हि षो न्म लू नी।
सा  रे; सा सा रे; सा सा रे; सा सा रे; सा, सा रे;  सा सा रे; सा  नि; सा सा रे;
या धू म्रे क्ष ण च ण्ड मु ण्ड म थि नी या र क्त बी जा श नी।।
सा सा सा सा प प प म म म मरे; रे; रे; सा नि; नि; सा सा सा रेरे; सा सा सा

शक्ति: शुम्भनिशुम्भदैत्य दलिनी या सिद्धि लक्ष्मीपरा।
साचण्डीनव कोटि शक्ति सहितामांपातुविश्वेश्वरी।। ( शेष नोट्स इसी तरह रहेगा )

I hope you like Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In Hindi, अयि गिरिनन्दिनि लिरिक्स ( महिषासुर मर्दिनि स्तोत्र ) |

आशा करता हु कि यह Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In Hindi, अयि गिरिनन्दिनि लिरिक्स ( महिषासुर मर्दिनि स्तोत्र ) अच्छा लगा होगा अगर आपको Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In Hindi, अयि गिरिनन्दिनि लिरिक्स अच्छा लगा तो –

कृपया कंमेंट जरूर करें
 ऐसे ही  फ़िल्मी गानों, सुपरहिट भजनों, लोकगीतों के हिंदी लिरिक्स व नोटेशन, हिन्दुस्तानी संगीत से सम्बन्धी व्याख्याओं और टेक्नोलॉजी से जुडी जानकारी पाने के लिए follow बटन पर क्लिक करके  “www.sursaritatechknow.com” को  जरूर follow करें | 
और s u b s c r i b e करें मेरे youtube चैनल sur sarita techknow को |
धन्यवाद्

Leave a Comment